03:26 EST Thứ tư, 17/02/2016

global voting

Chu Văn An dưới triều đại nhà?

Trần

Nguyễn

Khác

Lich Sử Nhà Trường

Trường tiểu học Chu Văn An nằm trên địa bàn xã Cuôr Đăng thuộc cánh Đông huyện CưM’gar, trường được thành lập theo Quyết định Số 3085/QĐ UBND ngày 27/10/2004. Trường tiểu học Chu Văn An gồm có 2 phân hiệu, 15 lớp học với  332 học sinh và  31 cán bộ CCVC. Cơ sở vật chất của nhà trường đủ để dạy học 2 buổi / ngày.